Rạng Đông 39 & Đuốc Hồng 10

1 2 Camp Info BTV Miền xin thông báo đến các ĐT về hai Sa Mạc HLHT lần này tại Miền Đông Nam. Đính kèm trong email này là thư thông báo cho sa mạc. Xin các ĐT chuyển đến rộng rãi cho các Huynh Trưởng trong Đoàn cũng như khuyến khích các Trưởng về tham dự Sa Mạc. Thông tin này sẽ được thông…

Camp Cap 1 Rang Dong 38 and Duoc Hong 9

= Cap 1 and Cap 2 Camp Feedback Survey ► Cap 1 Hậu Sa Mạc (Post Camp) Announcement and Submission – Due May 31, 2017 = Cap 1 Post Camp Announcement Letter (DOC) – List of songs needing to memorized. – Cap-1-Post-Camp-Verification-Form (DOC) = Cap 1 Post Camp SUBMISSION LINK ► Cap 2 Hậu Sa Mạc (Post Camp) Announcement and Submission – Due December 31, 2016 = Cap 2 Post Camp Announcement Letter  (PDF) – Cap 2 Post…

Camp Cap 1 Rang Dong 36 in Miami, FL

= Post Camp Overall Camp Experience Survey ► Cap 1 Hậu Sa Mạc (Post Camp) Announcement and Submission – Due December 30, 2015 = Cap 1 Post-Camp Assignment Announcement Letter (DOC) – List of songs needing to memorized. –Cap-1-Post-Camp-Verification-Form-2014-06-04 (DOC) – Submission Link for Post Camp Assignment ► Cap 1 Tiền Sa Mạc  Kwowledge Source and Assignment Submission – Due May 5, 2015 = Cap 1 pre-camp assignment…

Camp Cap 1 Rang Dong 35, Duoc Hong 8, and Tro Ta Samaritano 53

= Overall Camp Experience Survey ► Cap 1 Post Camp Assignments (Due June 30, 2015) = Cap 1 Post-Camp Assignment Announcement Letter (DOC) – List of songs needing to memorized. – Post Camp Verification Form (DOC) – Submission Link for Post Camp Assignment ► Cap 2 Post Camp Assignment (Due June 30, 2015) = Cap 2 Post-Camp Assignment Announcement Letter (DOC) – Post Camp Verification Form (DOC) – Submission Link…