BAN CHẤP HÀNH MIỀN 

Nhiệm Kỳ 2017 - 2021

Tuyên Úy Miền:

Lm. Nguyễn John-Bosco Trí

Chủ Tịch Miền:

Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

Phó CT Quản Trị:

Tr. Giuse Đổng Xuân Quang

Phó CT Nghiên Huân:

Tr. Phêrô Nguyễn Khoa Alex

Thư Ký:

TBA

Thủ Quỹ:

TBA

Ủy Viên Quản Trị 

 

UV Kỹ Thuật:
TBA

Ủy Viên Phụng Vụ:
TBA

UV Văn Nghệ:
TBA

ỦY VIÊN NGHIÊN HUÂN:

 

UV NGÀNH ÁU NHI:
TBA

UV NGÀNH NGHĨA SĨ:
TBA

UV NGÀNH THIẾU NHI:
TBA

UV NGÀNH HIỆP SĨ:
TBA