Sa Mạc HLHT Rạng Đông 39 & Đuốc Hồng 10

1 2 Camp Info BTV Miền xin thông báo đến các ĐT về hai Sa Mạc HLHT lần này tại Miền Đông Nam. Đính kèm trong email này là thư thông báo cho sa mạc. Xin các ĐT chuyển đến rộng rãi cho các Huynh Trưởng trong Đoàn cũng như khuyến khích các Trưởng về tham dự Sa Mạc. Thông tin này sẽ được thông…