Welcome to Miền Đông Nam - Come and Join us!

"One of the finest region. It's an honor to be part of it" 
Chủ tịch Trần Lê Trung Quân

Camp Info

Miền Đông Nam TNTT will host 2 Sa Mạc HLHT (Cấp 1 & Cấp 2 Nghĩa Sĩ) this summer! Awesome Trainers & Top-Notch Program combined with our one-of-a-kind Southeastern Hospitality will sure to highlight your training experience

Find out more

Sa Mạc Huấn Luyện Trung Ương 2017- Training Camps

2017 Training Camps Hosted by the National Executive Committee. Please reach out to your Regional Executive Boards for forms.


SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA X

1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)

2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 28 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

3. Lệ Phí: $120.00

4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).

5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Download Registration Form


SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ TÁ, SAMARITANO 64

1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)

2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ sáu ngày 30 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

3. Lệ Phí: $60.00

4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).

5. Điều kiện Tham Dự: (1) 30 tuổi trở lên; (2) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Download Registration Form


SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP I, XUẤT HÀNH 60

1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)

2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

3. Lệ Phí: $80.00

4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).

5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 18 tuổi trở lên; (2) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (3) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Download Registration Form


SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP II, XUẤT HÀNH 61

1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)

2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

3. Lệ Phí: $80.00

4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).

5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 19 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp I ít nhất là 3 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Download Registration Form


SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA XI

1. Ðịa Ðiểm: Hiawatha Camp Retreat Center; Wichita, Kansas (ICT Airport Code)

2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 30 tháng 08 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017

3. Lệ Phí: $200.00

4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 30 tháng 05 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).

5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.

Download Registration Form


GHI DANH THAM DỰ SA MẠC

Phần hướng dẫn ghi danh trên mạng qua hệ thống thành viên sẽ được thông báo trong những ngày tới. Để cho phần ghi danh trên mạng được nhanh chóng, xin tất cả chuẩn bị:

a) Đơn Tham Dư sa mạc tương ứng với sa mạc muốn ghi danh

b) Bản sao của thẻ căn cước (ID card) cấp từ chính quyền địa phương hoặc liên bang

**Riêng với Sa Mạc Cấp II Ấu, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ Cấp I hoặc II

***Riêng với Sa Mạc Cấp III, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ cấp II

Sau khi nhận Đơn Tham Dự, Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ duyệt xét và gởi thư chấp thuận cùng những chi tiết về Sa Mạc tới các Dự Tuyển Viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.